Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi

Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi

GERİ
1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir tarafta ‘Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Ortaköy, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim infernoclub.net(Bundan sonra “İnferno Club” olarak anılacaktır) diğer tarafta infernoclub.netinternet sitesinden bilet satın alan Tüketici (“Müşteri” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar doğrultusunda işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu Müşteriye, infernoclub.netinternet sitesi üzerinden elektronik ortamda, sinema ve etkinlik bileti alınmasına ilişkin olarak bilet satılması hizmeti olup; Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. KULLANIM KOŞULLARI

Müşteri, infernoclub.netadlı internet sitesinde yer alan “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik” başlıklı metinleri okuduğunu ve işbu kullanım koşulları ve gizlilik maddeleri hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu işbu Sözleşme ile kabul ve beyan etmektedir.

4. SATIŞ VE HİZMETE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

4.1. Müşteri, sinema biletini internet sitesi üzerinden seçimi yaptığı takdirde fiyatını görebilecektir.

4.2. Sinema/etkinlik biletleri, infernoclub.netüzerinden yalnızca banka kartı veya kredi kartı ile satın alınabilir. Müşteri, internet üzerinden bilet satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercih etmesi için kredi kartı veya banka kartı seçenekleri sunulacaktır. Müşteri, bu kredi kartı veya banka kartı seçeneğinden kendisine uygun olanı tercih edecek işlemini tamamlayacaktır.

4.3. Bilet fiyatları, mevcut lokasyonlara, şehirlere, filme, etkinliğe, tarihe göre değişiklik arzedebilir. Bilet fiyatlarında bahse konu değişikliği Müşteri kabul ve beyan eder. Bilet fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dahil olup; biletin internetten satılmasına ilişkin hizmet bedeli dahil değildir. İnternet bilet satış hizmetine ilişkin ücrette infernoclub.net’in değişiklik yapma hakkı saklıdır. İnternet bilet satış hizmetine ilişkin ücrette yapılacak değişiklikleri Müşteri kabul ve beyan eder.

4.4. İnfernoclub.net tarafından işlem gören her bilet için, infernoclub.nettarafından belirlenen bir hizmet bedeli alınmaktadır. Kullanıcı infernoclub.net’den bilet satın almakla, bu bedelleri ödemeyi kabul etmiş sayılır.

4.5. İnfernoclub.netüzerinden satın alınmış olan sinema biletleri, yalnızca ilgili sinemalardan teslim alınabilir.

4.6. İnfernoclub.netüzerinden seans başlamadan en fazla 5 dakika öncesine kadar sinema bileti satın alınabilir.

4.7. Gününde ve saatinde kullanılmayan sinema biletleri geçersiz olup, hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.

4.8. Müşteri, infernoclub.net’in belirlediği maximum bilet sayısından fazla bilet satın alamaz. İnferno Club bu uygulama ile olası kötü niyetli bilet satışlarını önlemektedir. Müşteri, satın almış olduğu biletleri karaborsa yolu ile kanuna aykırı olarak satamaz.

4.9. İnfernoclub.net ile birlikte infernoclub.net’in tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak infernoclub.net’de ortaya çıkabilecek olası hata, kusur ve ihmallerden, veya bilgi eksikliğinden ve gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. İnfernoclub.net ile birlikte infernoclub.net’in tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, Müşterinin ve 3.şahısların tazminat, ceza ve sair ve her ne nam altında olursa olsun talep edecekleri alacak taleplerinden dolayı sorumluluk kabul etmez.

4.10. Alınan sinema/etkinlik biletlerine ilişkin olarak kontrol etme, muhafaza etme yükümlülüğü Müşteri aittir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.

4.11. İnfernoclub.net üzerinden sinema/etkinlik bileti alarak;
- Satın alınmış her sinema/etkinlik bileti için seçmiş olduğunuz koltuğu kabul etmiş bulunuyorsunuz.
- infernoclub.net’in uygun gördüğü ve/veya teknik aksaklıklar olması halinde sinema bileti satmayı reddetme, sinema biletleri satışını feshetme ya da seans saatlerini ve salonları değiştirme/iptal etme hakkının saklı olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz.

4.12. İnfernoclub.net üzerinden satın alma işlemi yapılırken, ilgili filmlerin Kültür Bakanlığı tarafından belirlenen yaş sınıflandırılması esasına dikkat edilmelidir. İlgili filmin yaş sınırlamasına uygun olmayan kişilerin bileti iade/iptal edilebilir ve İnfernoclub.net çalışanları ortaya çıkacak aksaklıktan sorumlu tutulamaz.

4.13. İnfernoclub.net üzerinden satın alınmış olan sinema biletlerinin, iade, iptal veya değişimi işbu Sözleşmede belirlenen şartlar doğrultusunda film/etkinlik seansına 1 saat kalana kadar https://www.infernoclub.net/biletleme/~step~refund adresinden veya belirtilen usullerde yapılabilir. İadelerde internet bilet satış hizmet ücreti olan 1,5 TL iade edilmemektedir. 

4.14. Tüm Amerikan Express kredi kartları ile yapılan işlemlerin iade işlemleri biletin geçerli olduğu sinemalardaki gişeler tarafından yapılmaktadır.

5. CAYMA HAKKI

Müşteri, iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşterinin cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması ve/veya cayma hakkı süresi olan 7 günlük süreyi aşmamak kaydıyla ilgili film/etkinlik seansının başlamasına 1 saatten fazla zaman kalması gerekmektedir, aksi halde cayma hakkı geçersiz olacaktır. Müşterinin cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde infernoclub.net cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu bilete ilişkin bedeli Müşteriye iade edecektir. Tüm Amerikan Express kredi kartları ile yapılan işlemlerin iade işlemleri biletin geçerli olduğu sinemalardaki gişeler tarafından yapılmaktadır. Müşteri, cayma hakkı kullanımını yazılı olarak yapacak veya infernoclub.net’in belirtilen iletişim formuna veya e posta adresine bildirerek gerçekleştirecektir.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. Bilet satışına ilişkin bilgiler İnferno Club tarafından kayıt altında tutulacak ve herhangi bir uyuşmazlık halinde yapılan satışa ilişkin kayıtlar ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.

6.2. İnferno Club sahibi olduğu internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

6.3. Müşteri, siteyi kullanımı sırasında işbu Sözleşme ve Kullanım Koşulları ile sitede yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. İHTİLAF HALLİ

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri’nin hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK

İş bu sözleşmenin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte Müşteri, iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve iş bu sözleşme yürürlüğe girecektir.
Müşteri, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, sözleşmeden cayma hakkı ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA AİT BİLGİLER


ÜNVAN

:

Mars Sinema Turizm ve Sportif İşletmeciliği A.Ş.

VERGİ NUMARASI

:

Boğaziçi Kurumlar 6120068870

E-POSTA

:

info@marssinema.com

 

ADRES

:

Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul

2. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN NİTELİKLERİ

Biletin internet sitesi üzerinden satın alınması esnasında fiyatı sitede görülecektir. Bu bedele tüm harç ve vergiler dahildir.

Sinema/etkinlik biletleri, İnferno Club üzerinden yalnızca banka kartı veya kredi kartı ile satın alınabilir. Müşteri, internet üzerinden bilet satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercih etmesi için kredi kartı veya banka kartı seçenekleri sunulacaktır. Müşteri, bu kredi kartı veya banka kartı seçeneğinden kendisine uygun olanı tercih edecek işlemini tamamlayacaktır.

Bilet fiyatları, mevcut lokasyonlara, şehirlere, filme, etkinliğe, tarihe göre değişiklik arzedebilir. Bilet fiyatlarında bahse konu değişikliği Müşteri kabul ve beyan eder. Bilet fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dahildir.

İnfernoclub.nettarafından işlem goren her bilet için, infernoclub.nettarafından belirlenen bir hizmet bedeli alınmaktadır. Kullanıcı, infernoclub.net’den bilet satın almakla, bu bedelleri ödemeyi kabul etmiş sayılır. Biletin internetten satılmasına ilişkin hizmet bedeli olan 1,5 TL, bilet fiyatına dahil değildir. İnternetten satılmasına ilişikin işbu hizmet bedelinde infernoclub.net’in değişiklik yapma hakkı saklıdır. İnternet bilet satış hizmetine ilişkin ücrette değişiklik olabileceğini Müşteri kabul ve beyan eder.

İnfernoclub.netüzerinden seans başlamadan en fazla 10 dakika öncesine kadar sinema bileti satın alınabilir.

Gününde ve saatinde kullanılmayan sinema biletleri geçersiz olup, hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.

3. CAYMA HAKKI

Müşteri, iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşterinin cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması ve/veya cayma hakkı süresi olan 7 günlük süreyi aşmamak kaydıyla ilgili film/etkinlik seansın başlamamış olması gerekmektedir, aksi halde cayma hakkı geçersiz olacaktır. Müşterinin cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde İnfernoclub.netcayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu bilete ilişkin bedeli Müşteriye iade edecektir. Müşteri, cayma hakkı kullanımını yazılı olarak yapacak veya infernoclub.net’in belirtilen iletişim formuna veya e posta adresine bildirerek gerçekleştirecektir.İadelerde, internet satış hizmet bedeli, iade edilmemektedir.

4. YETKİLİ MAHKEME

Müşteri, iş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusunda başvurularını Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne yapacaktır.

İş bu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda Müşteri tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

Müşteri, ön bilgilendirme formunda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Nerede-
yiz?

Merkez Mah. Deniz Cd. No 1
Kemer/Antalya

Bizi Takip
Edin

Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek etkinlikler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bizi Nasıl
Buldunuz?

Müşteri Memnuniyeti Bizim İçin Önemlidir. Anketimize Katılarak Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

MEKTUP İSTE

Bize iletişim mailini yaz yaklaşan etkinlikler ve özel kampanyalardan haberdar ol.
HARİTAYI GÖSTER
×
×

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİN?

Sürekli büyüyen ve gelişen kurumumuzda ekip arkadaşlarımızdan aldığımız güçle insan kaynaklarına olan yatırımımız
en önemli ilkelerimizdendir. Bizimle Çalışmak İstiyorsanız Lütfen İş Başvuru Formumuzu Doldurunuz!

Kişisel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

Bu Formda verilen bütün bilgilerin yanlışsız ve eksiksiz olarak tarafımdan doldurulduğunu, bu bilgiler içinde esasa etki yapan herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması ve bu durumun tespiti halinde bunun Hizmet Sözleşmemin feshedilmesi için bir sebep olanağını anlayarak kabul ettiğimi beyan ederim.
×

BİZİ NASIL BULDUNUZ?

Müşteri Memnuniyeti Bizim İçin Önemlidir.
Anketimize Katılarak Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.
Bize Kaç Yıldız Verirdiniz?
Ltfen bu firmay deerlendiriniz